ALGEMENE VOORWAARDEN

Dierenhotel Pandora

ARTIKEL 1 – DEFINITIES.

1.1 Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

1.3 Klant: De natuurlijke – of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten

1.4 Gastheer: degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.

1.5 Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.6 Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.7 Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN.

2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

2.2 Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op afspraak het dierenhotel te bezoeken.

2.3 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.

ARTIKEL 3 – INSCHRIJVING.

3.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension wordt door de gastheer een reserveringsformulier gemaakt. Bij het maken van het reserveringsformulier wordt aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd, deze zijn ook terug te vinden op de website. Indien het reserveringsformulier digitaal of per post aan de klant wordt toegezonden, wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden meegezonden.

3.2 Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het dierenpension en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.

3.3 Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. Het reserveringsformulier, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst.

3.4 Bij telefonische reservering wordt het reserveringsformulier digitaal of per post aan de klant toegezonden, waarbij een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt meegezonden. De klant dient het reserveringsformulier, voorzien van zijn handtekening retour te sturen naar het dierenpension. Wanneer dit reserveringsformulier niet binnen 14 dagen retour gestuurd is komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.

3.5  Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

ARTIKEL 4 – RESERVERINGSSOM.

4.1 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

 4.2 Het tweede lid is niet van toepassing

  • op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.
  • op de Algemene prijswijziging van Dierenhotel Pandora per 1 januari van het volgende jaar.

 4.3 Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.

4.4 Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is 50% van de totale verblijfskosten.

4.5 Indien deze reserveringssom 30 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het gastdier niet is voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom/factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.6 De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst (ophalen van de hond) verrekend met het totale bedrag wat de klant aan het dierenpension schuldig is.

4.7 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension de gehele reserveringssom verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het dierenpension.

ARTIKEL 5 – BETALING.

5.1 De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten of per Tikkie op het laatst direct bij beëindiging van de pensionovereenkomst (bij het ophalen van het gastdier).

5.3 Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag. Het vervroegd afhalen geeft dus geen recht op teruggaaf van de pensionprijs.

5.4 De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension.

5.5 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalings- herinnering alsnog te betalen.

5.6 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 11.5, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

5.7 Het dierenpension heeft altijd het recht om het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

ARTIKEL 6 – ANNULERINGSREGELING

6.1 De consument annuleert schriftelijk of elektronisch, met opgaaf van redenen.

6.2 Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

  • Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling
  • Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs
  • Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 75% van de prijs
  • Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

 6.3 Indien de reservering is bevestigd, en de consument wenst een wijziging van de boeking, dan wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 7 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET DIERENPENSION.

7.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

7.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

7.3 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

7.4 Het dierenpension is gerechtigd om de reiskosten naar en van de dierenarts, en de tijd die wordt gewacht bij de dierenarts in rekening te brengen, deze kosten zijn voor rekening van de klant. Dit tegen de geldende kilometerprijs, en tegen het geldende uurtarief.

 7.5 Indien de klant zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer:

  • niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden;
  • gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen, conform artikel 4.4

Bovenstaande geldt niet als het de klant niet is toe te rekenen.

7.6 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

7.7 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

7.8 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de dierenpensionhouder de klant aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de klant, dan wel de contactpersoon, binnen 1 week na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de dierenpensionhouder het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

7.9 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

ARTIKEL 8 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT.

8.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.

8.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

8.3 De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte – ziekte van Carré en parvovirusinfectie.) Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.

ARTIKEL 9 – ZIEKTE EN/ OF OVERLIJDEN VAN HET GASTDIER.

9.1 Op basis van een vooraf daartoe door de klant afgegeven machtiging is de dierenpensionhouder verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de dierenpensionhouder verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

9.2 Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de klant of bij de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de dierenpensionhouder dit niet worden toegerekend.

9.3 De dierenpensionhouder mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

9.4 De dierenpensionhouder is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

 9.5 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van de klant.

9.6 Op verzoek van de klant kan de pensionhouder zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de klant wordt gecremeerd of begraven.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID.

10.1 De dierenpensionhouder is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

  • Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst , blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van € 363,00.

10.2 De dierenpensionhouder zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

10.3 De klant is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

10.4 De dierenpensionhouder is tegenover de klant niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de klant in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

10.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.

11.2 Geschillen tussen klant en pensionhouder over de totstandkoming of uitvoering van de pensionovereenkomsten kunnen zowel door de klant als door de pensionhouder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie voor de Gezelschapsdierenbranche, Postbus 94, 3800 AB Amersfoort.

11.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de pensionhouder heeft ingediend.

11.4 Nadat de klacht bij de pensionhouder is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

11.5  Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de pensionhouder aan deze keuze gebonden. Indien de pensionhouder een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De pensionhouder dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.

11.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar geldende reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.

11.7 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

11.8 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.9 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Individuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden moeten altijd schriftelijk dan wel elektronisch tussen de pensionhouder en de klant worden vastgelegd en dienen door beide partijen te zijn ondertekend.

Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2023

Dierenhotel Pandora

Maart 2023