ALGEMENE VOORWAARDEN

Hondenuitlaatservice Pandora

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Hondenuitlaatservice Pandora; opdrachtnemer, gevestigd op de Corversbos 126 in Hoofddorp.
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).
1.3 Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en).
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door Hondenuitlaatservice Pandora uitgelaten worden.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als Hondenuitlaatservice Pandora.
2.2 Hondenuitlaatservice Pandora behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.4 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met de groep, wel is het vaak mogelijk om de hond apart uit te laten tegen het tarief van een solo wandeling.

ARTIKEL 3 – RECHTEN EN PLICHTEN HONDENUITLAATSERVICE PANDORA

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Pandora.
3.2 Hondenuitlaatservice Pandora is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
3.3. Hondenuitlaatservice Pandora is gemachtigd om de hond(en) uit te laten.
3.4 Hondenuitlaatservice Pandora laat de hond(en) gedurende 50 tot 70 minuten uit.
3.5 Hondenuitlaatservice Pandora gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
3.6 Hondenuitlaatservice Pandora heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
3.7 Hondenuitlaatservice Pandora behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht.
Hondenuitlaatservice Pandora geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.8 Hondenuitlaatservice Pandora behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op nonactief te zetten in verband met vakantie. Hondenuitlaatservice Pandora dient vakanties
minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
3.9 Hondenuitlaatservice Pandora behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren
voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
3.10 Hondenuitlaatservice Pandora behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.
3.11 Hondenuitlaatservice Pandora behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) geduren Hondenuitlaatservice Pandora de deze periode niet met de groep mee te nemen.
3.12 Hondenuitlaatservice Pandora behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet tot
slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs en storm of extreme hitte de opdracht te staken.

ARTIKEL 4 – RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER 

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) de nodige entingen ontvangt.
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat bij vaststelling van vlooien, teken of wormen de hond(en) hiervoor behandeld worden.
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd.
4.4 Opdrachtgever machtigt Hondenuitlaatservice Pandora, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verlenen wanneer Hondenuitlaatservice Pandora dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
4.7 Opdrachtgever houdt er rekening mee dat er een opzegtermijn van één maand geldt indien de opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de uitlaatservice.
4.8 Opdrachtgever houdt er rekening mee dat als de hond niet mee kan met de wandeling (loopsheid, ziekte, vakantie) de wandelingen wel gewoon doorbetaald dienen te worden.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING 

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenuitlaatservice Pandora of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.
5.2 Hondenuitlaatservice Pandora is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Hondenuitlaatservice Pandora, aan de hond(en).
5.3 Hondenuitlaatservice Pandora is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Hondenuitlaatservice Pandora aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;
5.4 Hondenuitlaatservice Pandora is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.
5.5 Indien aansprakelijkheid van Hondenuitlaatservice Pandora voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
5.6 Hondenuitlaatservice Pandora is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht .
5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenuitlaatservice Pandora opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – BETALINGEN 

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door Hondenuitlaatservice Pandora geschiedt op basis van betaling per bank/giro van de verstuurde rekening.
Rekeningen worden aan het einde van de maand gemaakt en verstuurd.
6.2 Gemiste wandelingen worden altijd in rekening gebracht. Gemiste wandelingen kunnen niet worden ingehaald.
6.3 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag.
6.4 De actuele prijzen van de wandelingen staan vermeld op de website.
6.5 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Hondenuitlaatservice Pandora de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

Individuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden moeten altijd schriftelijk dan wel elektronisch tussen de hondenuitlaatservice en de klant worden vastgelegd en dienen door beide partijen te zijn ondertekend.

Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 1 september 2023

Uitlaatservice Pandora

September  2023